Политика за поверителност

телефон за сигнали

за тютюнопушене

(+359 2) 807 8751

Национална линия

за отказ от тютюнопушене

0700 10 323

eu_logo

ВАЖНО! От 26.02.2018 година влизат в сила измененията и допълненията на Тарифата за таксите

ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА РЗИ - СОФИЙСКА ОБЛАСТ


 


 

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,


 

РЗИ-Софийска област Ви информира, че във връзка с ПМС № 24 от 19 февруари 2018 година за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, обн. В ДВ, бр. 17/23.02.2018г., в сила от 26.02.2018 година ще се заплащат държавни такси за следните услуги:

1. За заверка на ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА и вписването и в регистъра на новоиздадените лични здравни книжки - 3 /три / лева;

2. Проба Манту за лица, навършили 18-годишна възраст – 6 /шест/ лева;

3. Консултации за съответствие с действащите нормативни актове на обекти с обществено предназначение, продукти и стоки със значение за здравето на човека по представена документация – 30 /тридесет/ лева;

4. Експертно становище за съответствие на продукти и стоки със значение за здравето на човека и фактори на жизнената и околната среда с нормативните изисквания по предоставени лабораторни анализи – 40 /четиридесет/ лева. 

Актуалната Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето, в сила от 26.02.2018г. можете да намерите на интернет страницата ни, в рубрика „Административно обслужване“, подрубрика „Тарифи и сметки“.